صفحه اصلی > فرم ها و فرایندها > نمونه فرم تقدیر و تشکر از مرکز 

متن آماده فارسی و انگلیسی  تقدیر و تشکر:

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences,

Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital for ….......... assistance.

 

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital and Dr. ...... for editorial/statistical assistance.

 

تقدیر و تشکر:

 

نویسندگان مقاله از " دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، بندرعباس ، ایران " و همچنین از " مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ......." تشکر و قدردانی می نمایند.

   دانلود : متن_آماده_فارسی_و_انگلیسی__تقدیر_و_تشکر.doc           حجم فایل 23 KB