صفحه اصلی > مشاوره ها > سال96 

رديف

نام – نام خانوادگي مشاور

نوع ارائه مشاوره

آخرين رشته تحصيلی مشاور

E-mail

تلفن همراه

1

محسن آزاد

 

 دکتر حسینی

آمار و اناليز داده ها

 

كارشناس ارشد آمارزيستي

mohsen@gmail.com

09173831323

09173831323

2

دكتر الهام بوشهري

اپيدميولوژي و متدولوژي

 

دكترا ی  اپيدميولوژي

elhamboushehri@yahoo.com

09171632969

3

دکتر مجید سرنی زاده

اخلاق در پژوهشهای پزشکی

 

majidsarnay@gmail.com

09176405836

4

سارا نیک صالحی

پروپوزال نويسی

کارشناس ارشد پرستاری

 s.niksalehi@gmail.com

09177610421

5

دکتر شعله نمازی

مقاله نويسی

 

دکتری روانشناسی

sholehnamazi@yahoo.com

09173610433 

 


   
 

8

دكتر تنسيم افتخاري-

 

ساب ميت و پی گيری چاپ مقالات

دانشجوي دكترا ژنتيك

Amanollahi.a@gmail.com

09147480863