كارگاه هاي برگزار شده در سال 94

 

رديف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

گروه هدف، تعداد شرکت کنندگان

مدرس

كل ساعت

1

مقاله نويسي

2 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

6 ساعت

2

کارگاه Trip

1 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

4 ساعت

3

كارگاه PubMed

2 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

8 ساعت

4

ويرايش منابع علمي

1 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

3 ساعت

5

مفاهیم آماری در علوم پزشکی

4 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

10 ساعت

6

طراحي و آناليز مطالعات مداخله ای

1 دوره

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

2 ساعت

7

طراحي و آناليز مطالعات مشاهده ای

2 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

5 ساعت

8

مطالعات مروری (مرور نظام مند- فراتحلیل)

ا مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

3 ساعت

9

تكنيك هاي پروپوزال نويسي

2 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

8 ساعت

10

كارگاه ENDNOTE

1 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

4 ساعت

11

كارگاه Clinical Key

1 مورد

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

4 ساعت

12

ارزیابی نقادانه مقالات

1 دوره

رزیدنت- 24 نفر

علیرضا امان اللهی

2 ساعت