صفحه اصلی > خدمات مشاوره  > برنامه مشاوره حضوری 

 

برنامه مشاوره حضوری مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی 

 

پروپوزال نویسی

 

مقاله نویسی

اپیدمیولوژی

مباحث آماری

اخلاق در پژوهش

علم سنجی

انتخاب ژورنال مناسب

سامانه پژوهان

شنبه

دکتر حسینی

طیبه زارعی

دکتر عینی

8-14

دکتر لطیفی

دکتر اقبال افتخاری 

 

معصومه محمودی 

دکتر سرنی زاده

11-12

دکتر معصومه لطیفی

11-12

کبری کهنوجی

12-14

طیبه زارعی

11-12

یکشنبه

دکتر حسینی

طیبه زارعی

دکتر عینی

8-14

 دکتر اقبال افتخای

دکتر عینی

دکتر حسینی

دکتر بوشهری

10-12

 معصومه محمودی

دکتر سرنی زاده

11-12

دکتر معصومه لطیفی

11-12

کبری کهنوجی

12-14

طیبه زارعی

11-12

دوشنبه

دکتر حسینی

طیبه زارعی

دکتر عینی

8-14

 دکتر اقبال افتخاری

دکتر عینی

دکتر حسینی

دکتر بوشهری

10-12

معصومه محمودی

8-14

دکتر سرنی زاده

11-12

دکتر معصومه لطیفی

11-12

 کبری کهنوجی

12-14

طیبه زارعی

11-12

سه شنبه

دکتر حسینی

طیبه زارعی

8-14

دکتر لطیفی

دکتر عینی

8-10

دکتر حسینی

دکتر بوشهری

10-12

معصومه محمودی

 

8-14

دکتر داوری

11-12

دکتر معصومه لطیفی

11-12

کبری کهنوجی

12-14

طیبه زارعی

11-12

چهارشنبه

دکتر حسینی

طیبه زارعی

8-14

 

 

 معصومه محمودی

8-14

دکتر سرنی زاده

11-12

دکتر معصومه لطیفی

11-12

 

طیبه زارعی

11-12

 

 

   دانلود : برنامه_مشاوره_حضوری_محمدی.doc           حجم فایل 33 KB