صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اولویت های پژوهشی > اولویت های پژوهشی 

1.      ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثر بخشی روش های مختلف تامین و بکارگیری منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت

2. ارزیابی کمی و کیفی عملکرد نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان

3. بررسی اثرات مواد بر سلامت با روشهای مختلف ( بالینی و ... )

4. سالمندان (اپیدمیولوژی و مشکلات زیست شناختی روانشناختی و درمانهای مرتبط )

5.    اعتیاد (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

6.    اختلالات سایکوتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

7.    اختلالات خلقی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )     

8.    اختلالات اضطرابی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

9.    خودکشی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

10.   اختلالات سایکوسوماتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

11.   مداخلات دارویی و غیردارویی در بیماران اعصاب و روان

12.   بررسی مسایل زناشویی و خانوادگی و جنسی

13.   اختلالات کودک و نوجوان (تحصیلی ، فضای مجازی و اپیدمیولوژی )

14.   سونوگرافی در اورژانس

15.   مورنینگ های مختلف در اورژانس

16.   مدیریت تریاژ، پذیرش بحران در اورژانس

17.   کاربرد ، عوارض، مقایسه داروهای کلیدی در اورژانس

18.   اقدامات و ملزمات و راهکارهای نوین در اداره راه هوایی در اورژانس

19.   تروما

20.   آزمایشات نوین ، یا مقایسه ای  یا  دست آوردن  دقت لازم یا راهکارهای نوین در اورژانس

21.   آموزش و پژوهش در بخش اورژانس ( شامل شیوه های جدید، تهیه گایدلاین ، مقایسه.   دوره های آموزشی ، کارآموزی)

22.   بیمار critical  در اورژانس شامل راهکارهای تشخیص ، درمان و مراقبت

23.   تصویر برداری در اورژانس

24.   راهكارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني، مراقبتي، افزايش رضايت جامعه و بيماران، كوتاه شدن مدت بستري و كاهش هزينه هاي درمان و افزايش رضايت كادر درماني

25.   مشكلات بيماران رواني پس از ترخيص-

26.   بررسي عوامل موثر در عدم مراجعه به موقع به پزشك در بيماران رواني-

27.   بررسي نحوه مراقبتهاي پرستاري ومامايي و تعيين اولويتها در برخورد با بيماران اورژانس-

28.   ارتقاء كيفيت مراقبت در بخش هاي مختلف بيمارستاني با تاكيد بر بخش¬هاي ويژه واورژانس-

29.   استانداردسازي و پيشگيري از خطاهاي پرستاري-

30.   بررسي تاثير متد هاي مختلف ماساژ در بيماران بيحركت-