صورتجلسات سال 97

مقایسه تست های عملکرد ریوی در بیماران مبتلا به آنمی سیکل سل و سیکل بتا تالاسمی مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با افراد گروه کنترل از دی ماه 97 تا دی ماه 98

بررسی طرح تحقیقاتی ارتباط  بین hbA1cو سطح GFRدر بیماران مراجعه کننده به کلینیک ابوریحان بندرعباس از اردیبهشت 96 تا اردیبهشت 97

کارازمایی بالینی تصادفی اثر اکترئوتاید وریدی در کنترل خونریزیهای گوارشی فوقانی غیر واریسی، نیاز به ترانسفوزین در طول مدت بستری.

بررسی اپیدمیولوژی کم خونی داسی شکل و سایر هموگلوبیوپاتی ها در افراد مراجعه کننده به آزمایشگاهای بندرعباس از بهمن 97 تا تیر 98

مقایسه اثر بخشی و ایمنی میدازولام با پروپانول در سدیشن در بیماران سیروتیک تحت اندوسکوپی در سال 1398 در بیمارستان مجتمع پیامبر اعظم بندرعباس.