صفحه اصلي > مشاوره ها > سال 93 

مشاوره های ارائه شده در سال 93

نوع خدمات

تعداد مورد مشاوره 

ساعت مشاوره

(مجموع ساعات )

1

مشاوره آماري و اناليز داده ها

24 مورد

41 ساعت

2

مشاوره اپيدميولوژي و متدولوژي

29 مورد

52 ساعت

3

مقاله نويسي

14 مورد

32 ساعت

4

جستجوي منابع

37 مورد

96 ساعت

5

امور كامپيوتري

61 مورد

82 ساعت

6

ويرايش مقالات به زبان انگليسي

11 مورد

29 ساعت

7

جمع آوري اطلاعات

21 مورد

49 ساعت

8

ساير

43 مورد

85 ساعت