صفحه اصلي > مشاوره ها > سال 92 

مشاوره های ارائه شده در سال 92

نوع خدمات

تعداد مورد مشاوره

ساعت مشاوره

(مجموع ساعات )

1

مشاوره آماري و اناليز داده ها

16 مورد

36 ساعت

2

مشاوره اپيدميولوژي و متدولوژي

23 مورد

42 ساعت

3

مقاله نويسي

9 مورد

15 ساعت

4

جستجوي منابع

23 مورد

51 ساعت

5

امور كامپيوتري

76 مورد

58 ساعت

6

ويرايش مقالات به زبان انگليسي

9 مورد

23 ساعت

7

جمع آوري اطلاعات

8 مورد

29 ساعت

8

ساير

27 مورد

49 ساعت