• ساختار طرح پژوهشی
    قسمت های اساسی و مهم در کارهای تحقیقاتی که بایستی هر محقق

  • خدمات مشاوره ای مرکز توسعه بالینی
    خدمات مشاوره ای ارائه شده توسط مرکز توسعه

فرم ها و فرایندها
فعالیت های مرکز

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی

 تلفن تماس: 7-07633338476

Copyright © 1998-2015 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved