صفحه اصلی > کارگاه ها > سال 93 

كارگاه هاي برگزار شده در سال 93

 

رديف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد كل شركت گنندگان

كل ساعت

1

مقاله نويسي

2 مورد

14 نفر

2 ساعت

2

آناليز داده ها با نرم افزار R

2 مورد

23 نفر

10 ساعت

3

كارگاه PubMed

2 مورد

26 نفر

8 ساعت

4

ويرايش منابع علمي

1 مورد

16 نفر

3 ساعت

5

كارگاه مقاله نويسي به زبان انگليس

1 مورد

20 نفر

6 ساعت

6

روش هاي آمار مقدماتي

1 مورد

18 نفر

5 ساعت

7

طراحي و آناليز كارآزمائي باليني

1 دوره ( 2روزه )

39 نفر

12 ساعت

8

مقاله نويس به شيوه مرور نظام مند

ا مورد ( 2 روزه )

32 نفر

11 ساعت

9

تكنيك هاي پروپوزال نويسي

1 مورد

29 نفر

6 ساعت

10

كارگاه ENDNOTE

1 مورد

22 نفر

4 ساعت

11

كارگاه Clinical Key

1 مورد

26 نفر

4 ساعت

12

طراحي و آناليز مطالعات مشاهده اي

1 دوره ( 2روزه )

37 نفر

12 ساعت

13

تحليل داده ها با نرم افزار SPSS

1 مورد

19 نفر

5 ساعت

14

داوري مقاله

1 مورد

32 نفر

4 ساعت