صفحه اصلی > کارگاه ها > سال 92 

كارگاه هاي برگزار شده در سال 92

 

رديف

عنوان گارگاه

تعداد دوره

تعداد كل شركت گنندگان

كل ساعت

1

مديريت منابع EndNote

2 مورد

29 نفر

12 ساعت

2

جستجوي منابع اطلاعاتي

4 مورد

57 نفر

18 ساعت

3

كارگاه PubMed

2 مورد

32 نفر

9 ساعت

4

كارگاه مقاله نويسي

1 مورد

19 نفر

4 ساعت

5

كارگاه روش تحقيق

1 مورد

23 نفر

6 ساعت

6

فلوشيپ دانش پژوهش

1 دوره ( 2روزه )

18 نفر

20 ساعت

7

كارگاه مرور نظام مند

ا مورد ( 2 روزه )

26 نفر

12 ساعت