صفحه اصلی > اعضای مرکز > مشاوران مركز 


   مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی

محل اشتغال

مقطع آخرین مدرک تحصیلی

عنوان آخرین مدرک تحصیلی

نام و نام خانوادگی

نوع مشاوره

ردیف

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

کارشناسی ارشد

روانپرستاری

سارا نیک صالحی

مشاوره پروپوزال نویسی

1

دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد

دکتری تخصصی

آمار زیستی

آمار زیستی

محسن آزاد

 

دکتر حسینی

مشاوره آمار

2

معاونت آموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی

دکتری تخصصی

دکتری تخصصی

اپیدمیولوژی

اپیدمیولوژی

دکتر الهام  بوشهری

دکتر  هادی یوسفی

مشاوره  اپیدمیولوژی و متدولوژی

3

بیمارستان ابن سینا

دکتری تخصصی

روانشناسی

دکتر شعله نمازی

مشاوره مقاله نویسی

4

بیمارستان شهید محمدی

دکترای حرفه ای

پزشکی

دکتر محبوبی

مشاوره سابمیت مقالات و پیگیری چاپ

5

مرکز توسعه تحقیقات بالینی

کارشناسی ارشد

روانپرستاری

سارا نیک صالحی

مشاوره امور کامپیوتری

6

 

 

 

 

 

 

   دانلود : مشاوران.doc           حجم فایل 35 KB