صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضاء شوراي پژوهشي 

 

 

اعضاء شوراي پژوهشي مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان شهيد محمدي

 

تخصص

نام و نام خانوادگی

سمت

ردیف

روانپزشکی

ماهان مازیار

سرپرست مرکز

1

'گوش وحلق وبيني

الهه بهبودی

عضو پژوهشی

2

بیهوشی

هاشم جری نشین

عضو پژوهشی

3

بیماریهای قلب و عروق

حسین فرشیدی

عضو پژوهشی

4

غدد و متابولیسم

معصومه خیراندیش

عضو پژوهشی

5

بیماری های عفونی

پریوش داوودیان

عضو پژوهشی

6

مغز و اعصاب

عنایت ا... حمزه ای

عضو پژوهشی

7

نفرولوژی

حمیدرضا سامی مقام

عضو پژوهشی

8

رادیولوژی

مهرداد خضری

عضو پژوهشی

9

جراحی عمومی

مهرداد صیادی نیا

عضو پژوهشی

10

چشم پزشک

محمدرضا سعیدی فر

عضو پژوهشی

11

طب اورژانس

سيد اشكان طبيب زاده

عضو پژوهشی

12

قلب و عروق

شاهین عباس زاده

عضو پژوهشی

13

بیماری های پوست

سیما مسعودی نیا

عضو پژوهشی

14

علوم آزمایشگاه

علی آتش آب پرور

عضو پژوهشی

15

دکتری روانشناسی

شعله نمازی

عضو پژوهشی و مشاور

16

روانپزشکی

فرح مویدی

عضو پژوهشی

17

روانپزشکی

حمزه صدیق

عضو پژوهشی

18

روانپزشکی

مجتبی بیوسه

عضو پژوهشی

19

روانپزشکی

علی مسعودی فر

عضو پژوهشی

20

کارشناس ارشد روانپرستاری

سارا نیک صالحی

کارشناس مرکز

21