صفحه اصلی > اعضای مرکز > رییس مرکز 
نام و نام خانوادگی ماهان مازیار
مدرک تحصیلی : دكتري تخصصي روانپزشکی
گروه آموزشی : روانپزشکی دانشکده پزشکی
محـل خـدمت : مجتمع آموزشی،درمانی،پژوهشی پیامبر اعظم (ص) - معاونت آموزشی - سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی