صفحه اصلی > معرفی مرکز > فرم تقدیر و تشکر 

 

متن آماده فارسی و انگلیسی  تقدیر و تشکر:

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences,

Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital for ….......... assistance.

 

Acknowledgements: The authors would like to thank Hormozgan University of Medical Sciences, Bandarabas, Iran and also Center for Development of Clinical Research of Shahid Mohammadi Hospital and Dr. ...... for editorial/statistical assistance.

 

تقدیر و تشکر:

نویسندگان مقاله از " دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، بندرعباس ، ایران " و همچنین از " مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی و جناب آقای/ سرکار خانم ......... به خاطر مشاوره و همکاری ......." تشکر و قدردانی می نمایند.

 

 

آدرس وابستگی سازمانی مرکز: 

Clinical Research Development Center of Shahid Mohammadi Hospital, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدي، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران