صفحه اصلی > برنامه های راهبردی > برنامه عملیاتی > سال 96 

برنامه های عملیاتی مرکز توسعه تحقیقات بالینی بيمارستان شهيد محمدي سال 96

 

هدف اختصاصی: تقویت/تبدیل وب سایت مرکز تحقیقات با کارکرد بین المللی

 

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

توضیحات

هزینه

شروع

پایان

کل دوره

 

1

تقویت و آپدیت سایت مرکز

کارشناس مرکز

1/1/96

30/12/96

یک سال

براساس الگوي ارزشیابی مرکز وزارت بهداشت

----

2

راه اندازی سایت مرکز به زبان انگلیسی

کارشناس مرکز و مترجم

1/1/96

30/12/96

یک سال

هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری  با مترجم جهت ترجمه سایت مرکز

7000000 ریال

3

جمع

   

 

 

 

7000000 ريال

                 

 

 

 

 

 

 

 

هدف اختصاصی: بستر سازي براي هدايت پايان نامه هاي دستياري و عمومي باليني در جهت اولويت هاي تحقيقاتي مركز

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

 

هزینه

شروع

پایان

کل دوره

توضیحات

1

بازنویسی اولویت های پژوهشی مرکز به صورت عنوان پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی

1/2/96

30/2/96

یک ماه

حداکثر دو جلسه

 

2

اطلاع رسانی به دانشجویان و اساتید در مورد اولویت های مرکز( از طریق پوستر و پنفلت)

کارشناس مرکز و اعضاء شورای پژوهشی

1/4/96

30/12/96

یک سال

 

 3000000ریال

3

درج اولویت های  بازنویسی شده مرکز در سایت مرکز

کارشناس مرکز

1/4/96

30/12/96

1 ماه

 

---

4

برگزاری جلسات منظم شورای پژوهشی

کارشناس مرکز و رئیس مرکزو دبیر مرکز

1/1/96

30/12/96

1سال

 

 

5

جمع

   

 

 

 

3000000

هدف اختصاصی: جلب مشارکت پزشکان و کلیه پرسنل درمانی بیمارستان ها و دانشجویان  در تحقیقات بالینی

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

توضیحات

 

شروع

پایان

کل دوره

هزینه (به ریال)

1

تهیه و توزیع پنفلتهای در رابطه با امکانات مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه در بین کادر درمانی

کارشناس مرکز

1/1/96

30/12/96

1سال

3 فراخوان در سال

200000

2

جلب مشارکت دانشجویان در انجام طرح های تحقیقاتی به عنوان همکاران طرح و یا مجری با محول کردن بخشهایی از پروژه تحقیقاتی به آنها

 

رئیس مرکزو دبیر مرکزو اعضای شورای پژوهشی

1/1/96

30/12/96

ا سال

با در اختیار قرار دادن فضا ی مناسب و اینترنت

----

3

جمع

 

 

 

 

 

200000

                           

 

 

 

 

 

هدف اختصاصی: ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

توضیحات

هزینه(به ریال)

شروع

پایان

کل دوره

 

1

قرار دادن برنامه زمانبندی مشاوران  جدید مرکزدر سایت

کارشناس مرکز ،

1/1/96

30/12/96

1 سال

 

-----

2

پیگیری در خصوص الزامی بودن نگارش  نام مرکز در قسمت تقدیر و تشکر مقالات، طرح ها و پایان نامه ها

کارشناس مرکز و مسئولین کمیته پایان نامه هاو کارشناس معاونت تحقیقات و فناوری

1/1/96

29/12/96

1 سال

توجیه مراجعه کنندگان به مرکز توسعه بابت دریافت مشاوره در انجام طرح ها و مقالات و پایان نامه ها

-----


استراتژی های عملیاتی : ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی

 

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

توضیحات

 

شروع

پایان

کل دوره

هزینه(ریال)

1

مشاوره اصول مربوط به پروپوزال نويسي

كارشناس مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

داشتن برنامه منظم حضور متخصص آمار در مركز

-

2

مشاوره اصول مربوط به مقاله نويسي

كارشناس مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

بكارگيري نيروي مسلط به زبان انگليسي

20000000

3

مشاوره انتخاب و سابميت مقاله

كارشناس مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

دريافت ليست مجلات معتبر/ نامعتبر از بخش علم سنجي

-

4

ذكر مشاوره هاي دريافتي از مركز در قسمت تقدير و تشكر مقالات، طرحها و پايان نامه ها

كارشناس مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

ارتباط با كميته پايان ناهه، طرح ها و ... براي ذكر نام مركز درقسمت تشكر درصورت دريافت مشاوره از اعضاء مركز

-

5

ارائه خدمات مشاوره  براي محققان

كارشناس مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

اطلاع رساني براي اساتيد و دانشجويان در رابطه با ارائه خدمات مشاوره در مركز

-

6

جمع

 

 

 

 

 

20000000

استراتژی های عملیاتی : ارائه مشاوره های پژوهشی در خصوص پايان نامه ها و طرحهای تحقيقاتی

 

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

توضیحات

 

شروع

پایان

کل دوره

هزینه(ریال)

1

برگزاري كارگاه روش شناسي مطالعه  (5 جلسه)

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

استاد- سالن برگزاري با وسايل آموزشي و پذيرايي

هر جلسه 20000000

2

برگزاري كارگاه مفاهيم آمار و نرم افزار  spss (5 جلسه)

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

استاد- سالن برگزاري با وسايل آموزشي و پذيرايي

هر جلسه 20000000

3

برگزاري كارگاه مديريت منابع (5 جلسه)

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1/1/96

30/12/96

1 سال

استاد- سالن برگزاري با وسايل آموزشي و پذيرايي

هر جلسه 20000000

4

جمع

 

 

 

 

 

300000000

5

جمع كل

 

 

 

 

 

330200000

 

 

   دانلود : amaliati96.doc           حجم فایل 95 KB